Prevádzkovateľ súťaže:

AA Leather s.r.o. Dolná 901/28 969 01 Banská Štiavnica tel.: +421 904 233 222 Email: info@erbesi.sk 
IČO: 44443692
Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15656/S

ďalej len „prevádzkovateľ;

Miesto priebehu súťaže:
Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len "miesto konania súťaže").

Podmienky účasti v súťaži :
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php. Hlasujúci má po celý čas trvania súťaže aktívny účet FACEBOOK.

Ďalšie dôležité podmienky Súťaže:
Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Do súťaže sa môžu zapojiť iba osoby staršie 18 rokov s trvalým pobytom a korešpondečnou adresou na území Slovenskej republiky. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.

Trvanie súťaže je od 1.12.2018 do 8.12.2018. 

Výhercovia súťaže budú zverejnení na FACEBOOK stránke usporiadateľa - Luxusný detský nábytok Erbesi, prostredníctvom verejného príspevku na tejto stránke. Výhra bude výhercovi odovzdaná prostredníctvom vybranej prepravnej spoločnosti alebo osobne v sídle prevádzkovateľa súťaže.

Výherca bude náhodne vybraný prostredníctvom software-u, ktorý generuje náhodné čísla, pričom každý účastník súťaže, ktorý splnil podmienky tejto súťaže, bude mať priradené jedinečné číslo.  

Pre zaradenie do súťaže musí súťažiaci označiť súťažný príspevok ako "páči sa mi to" a zároveň správne odpovedať na súťažnú otázku uvedenú v tomto príspevku. Súťažiaci musí zároveň spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách súťaže.

Hodnota nepeňažných výhier v tejto súťaži nepresiahne sumu 350 eur v obstarávacej hodnote. Výhercovia súťaže sú sami zodpovední za riadne a správne zdanenie výhier v súťaži.  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).
Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

V tejto súťaži je možné vyhrať nasledovné výhry, pričom každý súťažiaci, ktorý splnil podmienky súťaže, môže vyhrať iba jednu z týchto cien, v závislosti na tom, ako bol vyžrebovaný programom. 

Výhra: Detská deka Erbesi so SWAROVSKI® elements v hodnote 99 EUR

Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

Súťažiaci svojou účasťou v tejto FACEBOOK súťaži prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

Produkt pridaný do zoznamu želaní
Produkt pridaný do porovnania

Cookies si môžete kedykoľvek zakázať priamo vo vašom prehliadači a akékoľvek vaše nazbierané dáta je možné vidieť a prípadne vymazať v sekcii môj účet. Zotrvaním na webe erbesi.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií o cookies sa dočítate v našich obchodných podmienkach, odstavci 9: Ako využívame cookies.